24-5-2019

pola terra a rapazada


polo clima a rapazada
as vosas fillas e netas
mudan aulas polas prazas
so pra salvar o planeta

un venres prendéu a chama

baixo o frío a nena greta 

o capital e os gobernos
van seguir coa súa desfeita
a xuventude so quere
longa vida para a terra

cada venres saena  rúa

e as prazas miles de gretas