20-4-2017

nube e arboresas nubes queren
baixar á terra

queren as árbores
comerse a nube

medrar coma unha árbore
voar coma unha nube
eu quixera